آموزش بازی انفجار

Get Embed Code

https://casvids.com/watch/r8lQ51bazJpWmrE

برای شروع بازی انفجار ابتدا باید با عناصر محیط بازی آشنا شد و ابزاری که بازی در اختیار کاربر قرار داده است را شناخت. همچنین آشنایی با روند بازی و توجه به اتفاقاتی هنگام بازی در جریان است، رمز موفقیت کاربران در انفجار است

You need to be a member of The Brooklynne Networks to add comments!

E-mail me when people leave their comments –