"כולםצריכיםללמודאיךלתכנת, כיזהמלמדאותךלחשוב"

 

הילדיםרוציםללמודלתכנת?

Python אחתהשפותהפופולריותוהמבוקשותביותרומושלמתלהתחילאיתהאתלימודיהתכנות.

קורס יוטיוב לילדים

בחוגהילדיםילמדולתכנתבשפת Python שפהדינאמיתופשוטה, משתמשיםבהבכלהעולםוניתןליצורבהתוכניותמורכבותבזמןקצר.

תכנותמפתחאתהחשיבה, היצירתיותוהיכולתלפתורבעיותומקנהלילדיםמיומנויותטכנולוגיותחדשותבתחוםהמבוקשביותר, היכולגםלהפוךעבורםלמקצועועיסוקבעתיד.

​מקוויםשאתםמתרגשיםכמונו, אזבואונתחיל!

דרישותמקדימות

logo03.PNG

  • חשבון Gmail
  • ידעבשפההאנגליתברמתקריאהבסיסית
  • שליטהבמערכתההפעלההבסיסיתשל WINDOWS

קסמיםבאותיות

הילדיםילמדופונקציותשונותשעושותקסמיםבאותיות

פיתוחמחשבון

הילדיםילמדוסוגימשתנים, תנאים, המרותוחישוביםוילמדולפתחמחשבון.

משחקהגרלה

הילדיםיצרומשחקהגרלהיצירתיבמיוחד, בוהמשתמשמשחקנגדהמחשב.הילדיםיחליטוכמהנסיונותניחושיהיהלשחקןואיזהרמזיםכדאילהביאלו.

לוחהכפל

הילדיםיפתחואתלוחהכפלעלידישימושבלולאותוללואותמקוננות, תנאיםואופרטוריםויגלואיךנכוןלפתחבצורהיעילה.

מהנלמד?

  1. מונחיםבסיסיים

הילדיםילמדומונחיםבסיסיים, מחרוזות, הדפסות, הרצות, משתנים, קלט, אופרטוריםופונקציות.הילדיםילמדואתחשיבותהלולאותוכיצדמשתמשיםבהםבתכנות.

  1. ברוכיםהבאיםל- Python

הילדיםילמדולכתובתוכניותב- Python מהצעדהראשון, יכירואתהשפהויבינובמההיאשונהמשפותתכנותאחרות.

  1. ספריות

הילדיםילמדוכיצדלעשותשימושבספריותכדיליצורתוכניותעשירותבעיצוב  

 

  1. בנייתתוכנית

הילדיםילמדומהזהאופרטוריםבוליאניים, ילמדולקבלמידעמהמשתמש (קלט) וכיצדלעבודאיתו.

Views: 5

Comment

You need to be a member of The Brooklynne Networks to add comments!

Join The Brooklynne Networks

Brooklynne.net- Financial Services for Businesses and Professionals

© 2019   Created by Brooklynne Networks.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

tag.